Нікополь. КДНЗ № 39 "Перлинка"

   

Навчальний процес

 

ЗВІТ
про підсумки методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік
в комунальному дошкільному навчальному закладі
(ясла-садок) № 39 «Перлинка»
Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в КДНЗ №39 «Перлинка» показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.
Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2020-2021 навчальному році були атестовані 10 педагогів. За результатами атестації:
- вихователі Нижельська Я.С., Орличенко О.І., Малишко К.В., - відповідають займаній посаді;
- асистенти вихователя Медведєва Л.А., Кудіна К.В. - відповідають займаній посаді,
- вихователь Желобкова К.М. - присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії категорії»;
- вихователі Дорошенко І.М. та Сотникова М.І. - присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст І кваліфікаційної категорії категорії»;
- музичний керівник Платонова Н.В. - відповідність займаній посаді та присвоєно педагогічне звання «Вихователь-методист»;
- завідувач КДНЗ № 39 «Перлинка» Василинич Т.В. - відповідає займаній посаді.
Хід атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.
Протягом навчального року було проведено педагогічні ради:
 «Основні напрямки роботи дошкільного навчального закладу у 2020/2021 навчальному році» - 21.08.2020;
 «Вчимося жити у безпеці» - 25.11.2020;
 «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності»- 18.02.2021;
 «Аналіз здійснення навчально-виховного процесу у 2020/2021 навчальному році» - 31.05.2021.
На них обговорювалися актуальні питання навчання і виховання дошкільників, пов’язані з виконанням пріоритетних завдань, визначених річним планом роботи.
В рамках самоосвіти, педагогічні працівники, переглядають онлайн різні методичні заходи міста згідно наказу по ДНЗ «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами».
Упродовж 2020-2021 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головних річних завдань:
1. Формування основ здорового, безпечного способу життя.
2. Актуалізувати завдання екологічного виховання, формування сталої поведінки.
3. Забезпечити повноцінний фізичний розвиток дітей для реалізації індивідуального потенціалу, впровадження основ особистісної культури дошкільника.
4. Робота над першим етапом (концептуально-діагностичним) обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії розвитку само ефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи».
Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від основних завдань Програми «Українське дошкілля», що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.
Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, спостереженнях, іграх, пошуково – дослідницькій діяльності.
Проведені підсумкові заняття у всіх вікових групах дошкільного закладу в кінці навчального року пройшли на високому рівні. Результати підсумкових занять дозволяють зробити висновок про достатній та високий рівень загальних показників компетентності дошкільника за усіма лініями розвитку та формами активності згідно Базової програми «Українське дошкілля». Слід відмітити, що протягом всіх підсумкових занять діти виступали як повноправні партнери та однодумці дорослих, творці і транслятори культури та мали змогу проявити базові якості особистості: самостійність, працелюбність, креативність тощо. Всі педагоги КДНЗ №39 «Перлинка» дотримуються методики організації та проведення занять, здійснюють навчальний процес на основі забезпечення умов для повноцінного, різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей дошкільного віку згідно з вимогами Базової програми. Педагоги продемонстрували високий рівень своєї фахової майстерності та високий рівень показників компетентності дітей з різних розділів Базової програми «Українське дошкілля».
З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Методична скарбничка вихователя», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Практика управління закладом освіти»,«Вихователь-
методист дошкільного закладу».
Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу проводилася на належному рівні, її результатом є такі показники:
- підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
- використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу.
Впродовж 2020/2021 навчального року освітньо-виховна робота в закладі була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини, адже на це зорієнтована Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування закладу відповідає зазначеній вище навчальній програмі та ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою, на основі сучасного методичного забезпечення. Система планування є перспективно-календарною за режимними моментами, що дозволяє в повній мірі вирішувати всі з поставлених чинною програмою завдання.
На виконання Закону України «Про мови в Україні» систематично та послідовно проводилась робота з розвитку впровадження державної мови в освітній процес КДНЗ №39 «Перлинка». Мовленнєвий розвиток дітей в групах здійснювався як через спеціальні фронтальні заняття, так і через різні форми роботи в повсякденному житті: мовні дидактичні ігри, бесіди, читання та аналіз творів художньої літератури, вивчення віршів, закличок, чистомовок. В усіх вікових групах всі режимні моменти і заняття проводились українською мовою.
Для ефективної роботи з мовленнєвого розвитку дітей в групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлені мовленнєві центри. Протягом року проводилася певна робота з морально-етичного, правового, валеологічного та трудового виховання, формування сталого розвитку.
Психологічну службу КДНЗ №39 «Перлинка» представляє практичний психолог Бабенко Юлія Володимирівна.
У закладі працює логопедичний пункт під керівництвом логопеда вищої категорії Бойченко Тетяни Олександрівни.
З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності інструктор з фізкультури Федько Олена Костянтинівна проводить відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку дошкільнят. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у КДНЗ №39 «Перлинка» спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.
Упродовж року значна увага приділялася темі ОБЖД: були проведені тижні безпеки на яких відпрацьовувались дії в створених ситуаціях (тренувальні евакуації), сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, були організовані виставки дитячих малюнків з протипожежної тематики. В кожній групі обладнано куточок безпеки життєдіяльності, оформлені папки-пересувки з рекомендаціями для батьків щодо безпеки життєдіяльності дітей. В методичному кабінеті зібраний літературний матеріал за темою.
Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонував гурток англійської мови за програмою Шкваріної Т.М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку». Всі освітні послуги безоплатні. Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників.
Педагогічний колектив, вихованці дошкільного закладу були активними учасниками конкурсів, виставок, заходів, акцій організованих в нашому дитячому закладі:
 «День дошкілля» - 27 вересня;
 Виставка малюнків «З Україною в серці» - листопад;
 Патріотична розвага для татусів «З Днем захисника Вітчични»
 Конкурс «Ялиночка зелена гілочка» - грудень;
 Новорічні ранки – грудень;
 Екологічна акція «Допоможемо птахам» - січень-лютий;
 Святкові ранки до 8 Березня;
 Екологічна акція «Збережемо первоцвіти»;
 Участь у VІ Всеукраїнській благодійній акції – «HAPPY Мяу для Мурчика»;
 «Світле свято Веколикоднє»;
 Розвага «День матері» - 7 травня;
 Міжнародний день сім'ї -15 травня;
 Міжнародний день музеїв -18 травня;
 День вишиванки – 20 травня;
 Свято «Випускний бал» - 27, 28 травня;
 Виставка малюнків «Сім кольорів дитинства» - травень-червень;
 Розвага «1 червня – День захисту дітей»;
 «Різнокольоровий тиждень» - жовтень, лютий, червень.
Річний план за 2020–2021 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2020-2021 навчальному році залишаються актуальним питання щодо забезпечення системи роботи з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, систематизації і поглиблення знань педагогів з питань використання інтегрованих занять в дошкільному закладі, розширення змістовного компоненту виховної роботи з дітьми раннього віку.
Необхідно продовжувати роботу по забезпеченню реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, розробки і впровадження оптимальних технологій виховання та навчання, нових підходів до змісту пропонованих дошкільникам знань, які включають їх особистий, індивідуальний досвід взаємодії з навколишнім світом та результати попереднього навчання і виховання.
Залишаються проблемними питання організації тісної взаємодії сім'ї та ДНЗ в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.
Колектив закладу створює всі умови для покращення розвивального середовища в групах і оформленні ігрових майданчиків.
У цьому навчальному році були відмічені грамотами Нікопольської міської ради відділу освіти і науки наші педагоги – Агаркова І.Є., Миколюк Л.М., Желобкова К.М., Павлова Т.В. Дипломом ІІІ ступеню обласного підсумкового конкурсу кращих моделей закладів сприяння сталому розвитку та системи інтегрованого розвивального середовища випереджаючої освіти «Освітній простір для стійких життєвих звичок» нагороджена вихователь-методист Агаркова І.Є. за роботу «Інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку з елементами дослідницької діяльності». Підводячи підсумок минулого навчального року слід визнати що зміст річного плану роботи виконаний повністю.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник                                                              Завідувач

Відділу освіти і науки                                           Комунального дошкільного

Нікопольської міської ради                                  навчального закладу

 _______________2017 року                                 (ясел-садка) № 39 «Перлинка»                                                                                                                            

_________  О.М. Селютіна                                   _________________ 2017 року

                                                                                 _______________Т.В. Ольхова

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального дошкільного навчального закладу

(ясел – садка) № 39 «Перлинка»

на 2017 – 2018 навчальний рік

 

 

 

                                                              СХВАЛЕНО

                                                                педагогічною радою

                                                                           Комунального дошкільного

                                                                навчального закладу

(ясел-садка) №39 «Перлинка»

                                                                            протокол № 1 від _________

 

 

 

 

 

 

2017

м. Нікополь

Пояснювальна записка

 

Робочий навчальний план комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 39 «Перлинка» у 2017 - 2018 навчальний рік складено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 за № 520/26965,  листів Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», від  17.08.2017 №1/11-8268 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», згідно з  Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2012 № 615, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693.

У 2017-2018 навчальному році у закладі працюватимуть:

{C}·        4 групи молодшого віку;

{C}·        2 групи середнього віку;

{C}·        2 групи старшого віку.

Для реалізації Базового компоненту дошкільної освіти в групах молодшого, середнього віку використовується  Програма розвитку  дитини дошкільного віку «Українське довкілля» (нова редакція 2017 року), в групах старшого дошкільного віку  - Програма  розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (нова редакція 2017 року).

Для реалізації діяльності:

за освітньою лінією «Особистість дитини» використовується парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»;

за освітньою лінією «Дитина в соціумі» використовується парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»;

за освітньою лінією «Дитина у світі культури» використовується парціальна програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» та програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик».

У закладі працюватиме гурток англійської мови, використовується програма  «Англійська мова для дітей дошкільного віку» Низковська О.В., Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., 2016.

 

Робочий навчальний план

комунального дошкільного навчального закладу

(ясел-садка)№39 «Перлинка»

на 2017- 2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

Перша

молодша

(2-3 р.ж.)

ІІ молодша

(4-5 р.ж.)

Середня

(4-5 р.ж.)

Старша

(5-6 р.ж.)

 «Гномики»

 

«Промінчики»

 

 «Ягідка»

 

«Маячок»

 

 «Карамелька»

«Парасолька»

 

 «Казочка»

«Лілея»

 

Ознайомлення із соціумом

 

1

1

2

2

2

2

3

3

Ознайомлення з природним довкіллям

 

1

1

1

1

1

1

2

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

 

4

4

4

4

5

5

5

5

Сенсорний розвиток

 

2

2

-

-

-

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

 

-

-

1

1

1

1

2

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 

2

2

3

3

3

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

 

2

2

3

3

3

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

 

10

10

11

11

12

12

15

15

Гурток «Англійська для малят»

 

-

-

1

1

2

2

2

2

Максимальна кількість занять на тиждень

 

10

10

12

12

14

14

17

17

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

 

1,4

1,4

3,5

3,5

4,6

4,6

7,5

7,5

 

Завідувач КДНЗ №39 «Перлинка»                                           Т.В. Ольхова

 

 


1
2
3
4